Hội đồng Quản trị

10/06/2015

Hội đồng Quản trị Công ty gồm 6 thành viên:

- Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT

- Ông Đỗ Xuân Diện - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên HĐQT độc lập

- Bà Võ Thị Mỹ Hạnh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

- Ông Võ Trường Sơn - Thành viên HĐQT

- Ông Nguyễn Quan Anh - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ

- Ông Nguyễn Hoàng Phi - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc tài chính và Kế toán trưởng